Del artiklen:
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende

Kommunerne risikerer i fremtiden at miste statsrefusionen på hele sagsområder, hvis de ikke får reduceret antallet af fejl i regnskaber og dokumentation for de 16,5 milliarder kroner, som tre ministerier årligt udbetaler. Statsrevisorerne er utilfredse med både kommunerne og ministeriernes indsats.

Af Arne Ullum

Kommunerne risikerer i fremtiden at miste statsrefusionen på hele sagsområder, hvis de ikke får reduceret antallet af fejl i regnskaber og dokumentation for de 16,5 milliarder kroner, som tre ministerier årligt udbetaler. Statsrevisorerne er utilfredse med både kommunerne og ministeriernes indsats.

Af Arne Ullum, [email protected]

Rigsrevisionen opfordrer staten til at straffe kommunerne markant hårdere for fejl i regnskaber og dokumentation for udbetaling af refusioner på eksempelvis social-, beskæftigelses- og integrationsområdet.

Det skal tvinge kommunerne til at øge kvaliteten af regnskaber og dokumentation for de i alt 16,5 milliarder kroner, som de tre ministerier sidste år udbetalte til kommunerne på baggrund af opgjorte udgifter.

Rigsrevisionen finder mængden af fejl så alvorlig, at de ligefrem foreslår at nogen kommuner skal miste refusionen på hele sagsområder.

”Ministerierne bør benytte sig af mulighederne for at modregne i kommunernes refusion. Herunder kan ministerierne overveje, om der er anledning til at underkende hele sagsområder, når revisors konklusioner giver grundlag herfor. Dette kan efter Rigsrevisionens vurdering skabe incitament til, at kommunernes hjemtagelse af refusion bliver mere korrekt,” hedder det i en 44 sider lang undersøgelse.

Kommunerne må derfor indstille sig på markant skærpede krav til regnskabsaflæggelse og dokumentation på området. Der ud over skal kvaliteten af revisionen styrkes.

Statsrevisorerne tilslutter sig kritik

Selv om Statsrevisorerne i deres beretning til Folketinget ikke eksplicit tilslutter sig Rigsrevisionens forslag om markant øget brug af tilbagebetalinger, så tilslutter statsrevisorerne sig rapporten og finder  det utilfredsstillende, ”at der er et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor de modtager refusion fra staten. Kommunerne har således i flere tilfælde hjemtaget refusion uden at være berettigede til det.”

Statsrevisorerne finder det derudover utilfredsstillende, at ”Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke fører et tilsyn, der sikrer, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt.”

Når Statsrevisorerne bruger termen ”finder det utilfredsstillende” er man populært sagt på en 6’er på Statsrevisorernes 9-skala over kritik. Dermed er der ikke udsigt til politisk stormvejr, men omvendt ved ministrene godt, at de skal rette op på området for ikke at komme op i det røde felt af kritik.

Alt for mange fejl

Kritikken fra Statsrevisorerne kommer efter Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse, som viser:

  • At 47 ud af 170 undesøgte sager (28 %) fordelt på de 3 ministerområder ikke lever op til én eller flere af betingelserne for, at kommunerne kan modtage refusion for deres udgifter.
  • At ministerierne ikke bruger andre data og udsving i udgifterne som advarselslamper. Eksempelvis sad Integrationsministeriet i seks år og så på stigende udgifter på kontoen til ”hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde” uden at iværksætte en undersøgelse.

Det fremgår ikke, hvor mange af de fejlbehæftede sager, som staten burde have krævet refusionen tilbagebetalt.

Revisionen skal styrkes gennem mindre detailstyring

Rigsrevisionen påpeger i sin rapport, at kvaliteten af revisionsberetningerne i kommunernes regnskaber ikke er gode nok.

Det skyldes ifølge Rigsrevisionen, at ministeriernes krav i regnskabsbekendtgørelsen er så detaljerede, at ministerierne fratager revisoren ansvaret for at foretage en række vigtige vurderinger, som i stedet ender i ministeriet.

”Ministerierne bør bl.a. i stedet stille krav til en samlet konklusion fra revisor for hver bevilling, fastlægge, hvad revisor skal betragte som en fejl, og fastlægge væsentlighedsniveauer. Ministerierne skal ikke fastlægge, hvordan revisor skal udføre det arbejde, der leder frem til konklusionen,” hedder det i kritikken af ministerierne.

Minister enig i kritik

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at der er behov for at forbedre ministeriernes tilsyn på de områder, hvor kommunerne søger om statslig refusion.

“Det tager jeg naturligvis til efterretning, fordi der skal være kontrol med udbetalingen af statstilskud til kommunerne. Beskæftigelsesministeriet er også enig i, at der er behov for at skabe mere klare retningslinjer for den kommunale revision, der er en forudsætning for, at ministerier kan føre tilsyn,” skriver han i et mailsvar til Altinget.