Del artiklen:

Reformer af velfærd har i årevis handlet om at spænde livremmen ind. Regeringen vil sikre en ordentlig velfærdsøkonomi, så velfærden kan følge med, når der bliver flere ældre og børn, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Af NB Medier

Reformer af velfærd har i årevis handlet om at spænde livremmen ind. Regeringen vil sikre en ordentlig velfærdsøkonomi, så velfærden kan følge med, når der bliver flere ældre og børn, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Af social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) Vækst er et moderne mantra og kommer i mange forklædninger: økonomisk vækst, vækst i produktion, vækst i forbrug. Dét er former for vækst, som bliver taget godt imod. Som tolkes som varsler om endnu bedre tider for Danmark.

Så er der også en anden vækst: væksten i hjemløse, i unge mennesker med psykiske lidelser, i børn, der lever i fattigdom i Danmark. Dét er vækstformer, som er udtryk for en slagside i vores samfund. Og som er umulige at sidde overhørig som social- og indenrigsminister i en socialdemokratisk regering.

Vi skal væk fra underfinansiering

Det er kendetegnende, at den offentlige sektor og velfærden sjældent – hvis nogensinde – forbindes med vækst. Her er den politiske debat domineret af effektiviseringer, omprioriteringsbidrag og andre ord for besparelser.

Vejen til at gøre noget ved de vækstformer, som vi ikke bryder os om, er lang.

Første skridt for den nye regering er, at vi skal væk fra den underfinansiering af velfærden, som vi har været vidner til.

Regeringen vil sikre en ordentlig velfærdsøkonomi, så velfærden kan følge med, når der bliver flere ældre og flere børn. Og så skal der skridt for skridt bygges ovenpå. Vi vil investere i velfærd, og vi vil investere i mennesker, så vi får et bedre grundlag for at stoppe de uønskede vækstformer. Vi løser ikke det hele på én gang, men nu går vi i gang.

Socialpolitik handler om andet end job

Et andet skridt er, at vi skal gøre op med forestillingen om, at god socialpolitik alene handler om beskæftigelse.

Naturligvis er det i udgangspunktet godt at være i job. Men vi kan ikke hænge socialpolitik op på den knage alene. Hvis vi gør det, ignorerer vi den utrolig kompetente socialfaglighed, som er bygget op gennem generationer.

En social indsats kan være nødvendig på vejen til at komme i beskæftigelse. Til at få en lidt mere tålelig tilværelse. Lidt mere overskud. Måske er den største omkostning ved beskæftigelsesparadigmet i det 21. århundrede, at socialfagligheden ikke har fået ordentlig plads ved bordet – ved siden af beskæftigelse.

Tre konkrete områder med ambitioner

Lad mig være konkret på tre kendte sociale problemstillinger:

1. Jeg har en klar ambition om, at tilbuddene på det specialiserede socialområde skal være præget af høj faglighed og den nødvendige specialisering. Vi vil se specialområdet efter i sømmene, så vi kan skabe et godt afsæt for en bedre organisering. Her har vi brug for viden og input fra alle de engagerede interessenter på området – ikke mindst fra dem, som sidder med specialområdet til daglig.

2. For den nye regering er det et kardinalpunkt at få taget livtag med den sociale arv. Vi skal starte et ambitiøst investeringsprogram, så vi får et afkast – både menneskeligt, socialt og samfundsøkonomisk. Kommunerne har fokus på den tidlige og forebyggende indsats. Vi skal fortsætte endnu mere ufortrødent ad den vej. Hvis udsatte børn skal løftes til at klare sig bedre, skal vi have brudt de mønstre, der forringer deres muligheder og fremtidsudsigter. Vi skal investere i tidlige indsatser. Vi skal handle på baggrund af viden. Vi skal give socialrådgivere og andre fagpersoner de bedste muligheder for at sætte barnet og familien i centrum uden unødigt bureaukrati.

3. Hjemløshed er desværre et stort problem i Danmark og aldeles uværdigt for et så rigt samfund som vores. Derfor har regeringen som bærende ambition i vores kommende socialpolitiske indsats at få knækket hjemløsekurven. Hjemløshed handler ofte om meget andet end mangel på en bolig, fx at hjemløse er fattige på netværk og relationer, ofte har misbrug og/eller psykiske problemer. Derfor skal hjemløse ikke ses som én homogen gruppe. Der skal findes forskellige løsninger til gruppen af unge og gruppen af voksne hjemløse. Og den socialfaglige indsats skal styrkes. Der skal bygges flere billige boliger til dem, som er i fare for at havne i hjemløshed. Heller ikke denne udfordring er vi i stand til at klare alene. Det kræver et stærkt og tæt samarbejde med jer i kommunerne. Jeg glæder mig til at deltage på jeres årsmøde. Jeg glæder mig til, at vi sammen stopper den dårlige vækst. Og gør gode tider bedre for alle.

Indlægget har været bragt i FSD’s Årsmødemagasin 2019. Læs hele magasinet her.