Del artiklen:
- Foto: LOS

Spareøvelser, hvor serviceniveauet reduceres under borgerens behov er baggrunden for, at toneangivende organisationer har dannet en ny alliance mod afspecialisering og serviceforringelser.

Af NB Medier

Spareøvelser, hvor serviceniveauet reduceres under borgerens behov er baggrunden for, at toneangivende organisationer har dannet en ny alliance mod afspecialisering og serviceforringelser.

Når kommunerne, som en bevidst spareøvelse, henviser borgerne til et lavere serviceniveau – end borgeren har brug for, har det voldsomme konsekvenser. Omfanget er så vidtrækkende, at en række af toneangivende organisationer og foreninger  i juni 2019 trådte sammen i en alliance, der arbejder for at modarbejde afspecialisering og de offentlige serviceforringelser.

For alle organisationerne fylder de markante serviceforringelser i stadigt stigende omfang: For borgerne, de pårørende, de ansatte og de sociale tilbud.

 ”Alliancen mod afspecialisering” blev stiftet på baggrund af et initiativ fra LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud og består for uden LOS af Landsforeningen LEV, Socialt Lederforum, Danske Handicaporganisationer, SAND, Socialpædagogerne, Dansk Handicap Forbund, ADHD-foreningen, CP Danmark.

Til trods for organisationernes respektive særegenheder og egne mærkesager er der blandt alliancens medlemmer en fælles forståelse af, at serviceforringelserne for mennesker i udsatte og sårbare positioner er så vidtrækkende, at det må øverst på dagsordenen. ”Vi står stærkt, når vi med fælles stemme taler med alle andre, der har berøringsflade med området, og som mærker de uacceptable besparelser,” udtaler Benny Andersen, formand i Socialpædagogerne.

Borgernes retssikkerhed er under pres

Organisationerne har igennem længere tid erfaret, at kommunerne aktivt nedbringer serviceniveauet og udfører massive besparelser med mærkbare konsekvenser for mennesker i udsatte og sårbare positioner. ”Der skal politisk handling til nu, inden det griber yderligere om sig. Og vi skal bl.a. stille skarpt på budgetloven og incitamentstyring”, udtaler direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, Michael Graatang.

Også Landsforeningen LEV presser på for, at beskæmmende arbejdsmodeller, der har omfattende menneskelige konsekvenser, stoppes:

”Det er stærkt bekymrende bl.a. at se en aggressiv metode, hvor kommunerne betaler private konsulentfirmaer en resultatløn for at finde besparelser på hjælpen til nogle meget sårbare mennesker, som har brug for fællesskabets hjælp. I de værste tilfælde er der tale om store forringelser, som kan få store negative konsekvenser for den enkelte. Vi taler om øget risiko for mistrivsel, aggressiv adfærd, magtanvendelser, eller vold mod personalet. Vores erfaring er desuden, at borgernes retssikkerhed ofte er under et voldsomt pres i de her forløb,” fortæller Anni Sørensen, Landsformand i Landsorganisation LEV.

I Dansk Handicap Forbund arbejder man for at sikre et liv med lige muligheder alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Mennesker som er dybt afhængige af at modtage den rette støtte og hjælp vurderet ud fra en faglig visitation. ”Når kommunerne på denne måde anvender provisionslønnede konsulenter, er der tale om en helt uhørt kynisme,” udtaler Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund

Rokker vi ved velfærdssamfundets fundament?

”Når de kommunale finanser er direkte underlagt finansministeriets kontrol, er den lokale planlægning og budgettering stærkt begrænset. Med sagens vigtighed taget i betragtning, bør vi ikke alene begrænse os til en diskussion af kommunernes håndtering af området, men vi kommer ikke uden om at forholde os til Budgetloven, der regulerer kommunernes rammebetingelser for, hvem der skal, og på hvilken måde udgifterne skal afholdes”, udtaler Michael Graatang, direktør LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. 

Serviceforringelserne på det specialiserede socialområde udfordrer ikke alene borgernes retssikkerhed men rokker også ved velfærdssamfundets fundament. I Socialt Lederforum udtaler direktør, Bo Mollerup: ”Det er et nationalt socialpolitisk ansvar, at vi som velfærdssamfund tager hånd om ”samfundets svageste”. Uanset om grundidéen om velfærdssamfundet beror på et ønske om skabelsen af lighed, individets frie udfoldelsesmuligheder inden for det statslige system eller den sociale sammenhængskraft og det nationale fællesskab.” 

”Som samfund kan vi ikke være det bekendt. Det er et lavmål, hvis vi ikke længere ser det enkelte menneskes behov. God socialpolitik skal handle om at give mennesker med handicap muligheder og livskvalitet. Økonomi må – og skal ikke – komme før de mennesker, det handler om”, lyder det fra Benny Andersen, formand i Socialpædagogerne.

/hou/