Del artiklen:
- Foto: www.statistikbanken.dk/bu01aa.

Antallet af anbragte børn falder generelt, men vi har en lille stigning fra 2015 – 2018 i antallet af anbragte børn mellem 6 – 11 år

Af Steen Houmark, [email protected]

Antallet af anbragte børn og unge har de sidste år været faldende fra 14.180 i 2015 til 13.823 i 2018.  Det skyldes især et fald på 7,2 pct. i unge på 18 år og derover, som er anbragt i efterværn. 

13.823 børn og unge var anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2018. Det er et mindre fald på 191 anbragte børn og unge svarende til lidt mere end 1 pct. i forhold til året før.

I perioden 2011 frem til 2018 er antallet af anbragte børn og unge mellem 0-22 år reduceret med 8 pct. Dette dækker over en variation i aldersgrupperne, idet de yngste på 0-5 år oplevede et fald på 2 pct., de 6-11-årige en stigning på 8 pct., de 12-17-årige et fald på 16 pct. og de 18-22-årige, som var i efterværn, et fald på 3 pct.

Anbringelserne resulterer oftest i familiepleje

De mest anvendte anbringelsesformer er familiepleje, som udgør 63 pct., døgninstitution, som udgør 17 pct., og ophold på opholdssted for børn og unge, der dækker 14 pct. af alle anbringelser. 
Andelen af børn i familiepleje er højere end i 2011, hvor andelen var 52 pct. For døgninstitution og opholdssted for børn og unge var andelen hhv. 20 pct. og 17 pct. i 2011.

10 pct. færre anbringelser iværksat i 2018

I 2018 blev der iværksat 3.871 nye anbringelser, mens der i 2017 blev iværksat 4.288 anbringelser. Antallet af iværksatte anbringelser er således reduceret med 10 pct. på et år. Reduktionen i iværksatte anbringelser er nogenlunde ligeligt fordelt på anbringelsessted, hvor faldet fra 2017 i familiepleje var på 9 pct., døgninstitution på 9 pct. og opholdssted for børn og unge på 10 pct. Iværksatte anbringelser uden samtykke var 404 i 2018, hvor tallet i 2017 var 403.

Andel i forhold til befolkningen

Andelen af anbragte børn og unge i forhold til befolkningen fra 0-22 år udgjorde 0,90 pct. i 2018. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor andelen udgjorde 0,96 pct. Faldet dækker over en stigning for aldersgruppen 6-11 år fra 0,95 pct. i 2011 til 1,03 pct. i 2018, mens der i aldersgruppen 12-17 år og for unge i efterværn har været et fald.

null


28.000 børn og unge får familierettet støtte

I alt modtager 27.618 børn og unge familierettet støtte. Familierettet støtte kan være alt fra særlig konsulentbistand og rådgivning til forskellige former for økonomisk støtte. 

I 2018 er den mest anvendte familierettede støtteforanstaltning til familier med udsatte børn og unge “familiebehandling”. “Familiebehandling” tilbydes til familier, hvor børn og unge mistrives, ofte på grund af samværsproblemer i familien, og hvor forældrene samtidig vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at have glæde af forløbet. 

Yngre får mest familierettet støtte, ældre mest individuel støtte

De 0-17-årige modtager mere familierettet end personrettet støtte, mens det modsatte gælder de 18-22-årige. For de 0-5-årige børn udgør familierettet støtte 75,7 pct. af de forebyggende foranstaltninger, for de 6-11-årige er det 71,1 pct., og for de 12-17-årige udgør de 63,4 pct. For de 18-22-årige er andelen af familierettet støtte på 36,2 pct.

Jævn stigning af unge, der modtager en forebyggende foranstaltning

Antallet af unge 18-22-årige, der modtager mindst én forebyggende foranstaltning er steget med 20,4 pct. siden 2015 svarende til 1.032 børn. Der var i alt 5.057 unge pr. 31. december 2015 der modtog hjælp, mens der var 6.089 pr. 31. december 2018. Familierettet støtte til 18-22-årige er stort set ligeligt fordelt imellem piger og drenge, mens der er en overvægt af drenge i alle andre aldersgrupper og foranstaltningstype

Kilde: Danmarks Statistik