Del artiklen:
Ældrecentret Havbakken i Tornby i Hjørring Kommune. Ankestyrelsen afgjorde i januar at Hjørring Kommune ikke handlede korrekt da den erstattede det faste personale på plejehjemmet med hjemmehjælp, men nu viser det sig at Ankestyrelsen har fejlfortolket faktuel dokumentation.
Ældrecentret Havbakken i Tornby i Hjørring Kommune. Ankestyrelsen afgjorde i januar at Hjørring Kommune ikke handlede korrekt da den erstattede det faste personale på plejehjemmet med hjemmehjælp, men nu viser det sig at Ankestyrelsen har fejlfortolket faktuel dokumentation. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ankestyrelsens afgørelse i sagen om plejecenteret Havbakken i Hjørring bygger på fejl og misfortolkninger. KL skriver i et notat, at Ankestyrelsen anvender faktuelle oplysninger forkert.

Af Steen Houmark, [email protected]

Ankestyrelsen har meddelt, at den har ophævet Hjørring Kommunes afgørelse om at plejen på ældrecentret Havbakken leveres af hjemmeplejen og ikke det tidligere fastansatte personale på ældrecentret. 

Sagen har kørt i måneder og tidligere har flere læsere henvendt sig til NB-Nyt og spurgt til, hvad årsagen er til, at Hjørring Kommune ikke bare retter ind og gør, som Ankestyrelsen har afgjort.

Det kan nemlig virke langt ude, når en kommune ikke umiddelbart efterkommer en afgørelse fra Ankestyrelsen. For lige at forstå sagen gennemgås den kort herunder.

Læs også:
Hjørring Kommune underkendt af Ankestyrelsen

Sagen i korte træk

I sagen om nedlæggelse af plejecenteret Havbakken skal vi tilbage til budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor byrådet af økonomiske årsager beslutter sig for at nedlægge det lille og driftsøkonomisk uholdbare plejecenter.

Eksekveringen af nedlæggelsen har mange nuancer, men den korte historie er, at der hurtig opstår en lokal befolkningsstøtte mod nedlæggelsen – bl.a. understøttet af den lokale afdeling af Ældre Sagen.

Beboerne på det lille plejecenter tilbydes i processen af kommunen en anden bolig, som over halvdelen af beboerne takker ja til.

Tilbage står man med et halvtomt plejecenter, men det er ikke noget problem, oplyser kommunen, for borgere, der bliver tilbage på plejecenter, vil fremover modtage den samme hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, fuldstændig uændret.

Den eneste forskel er, at medarbejdere ikke længere er ansat på plejecenteret, men rent ansættelsesmæssigt er forankret i kommunens hjemmeplejeorganisation.

Det fremgår af et notat, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, at hovedparten af personalet på Havbakken ansættes i hjemmeplejen for at sikre kontinuiteten for de tilbageværende beboere mest muligt.

Det sker, fordi plejecenteret som organisatorisk enhed ikke kan hænge sammen med det antal beboer, der er tilbage. Her skal man huske på, at beslutningen om at nedlægge plejecenteret naturligt medfører, at man ophører at visitere til de tomme boliger og afventer, at plejecenteret udfases.

Borgerne vil altså få den samme individuelle og konkrete hjælp som hidtil, og der vil være fast personale, herunder døgndækning omkring dem svarende til deres behov.

Fem borgere klager over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen 

Til trods for at udfasningen af plejecenteret ikke giver den enkelte borger serviceforringelser, klager en række borgere til kommunen over udførelsen af hjælpen. Det vil sige det faktum, at hjælpen nu er ansat under hjemmeplejen.

Fem af klagerne går videre til Ankestyrelsen, som så giver borgerne svar:

”Du har fortsat ret til levering af hidtidig hjælp gennem det faste tilknyttede personale, der skal være på et plejecenter og ikke en anden leverandør, fx kommunens hjemmepleje.”

Ankestyrelsens svar åbner for en ladeport af fortolkningsmuligheder

Man kan synes, at det svar, borgerne modtager, er simpelt og let tilgængeligt, men svaret er ekstrakten af en ni siders samlet besvarelse til borgerne.

Ifølge ældreudvalgsformand Per Møller har en af udfordringerne i sagen været, at Ankestyrelsen har forudsat, at hjælpen fra kommunens hjemmepleje bliver givet som punkthjælp på bestemte tidspunkter. 

Kompleksiteten i svaret fra Ankestyrelsen åbner for en sand ladeport af fortolkningsmuligheder.

NB-Nyt fremdrager de mest centrale forudsætninger, som Ankestyrelsen ligger til grund i deres afgørelse:

  1. Borgeren skal have den hidtidige hjælp.
  2. Der er sket ophør af hjælp fra fast tilknyttet personale.
  3. Borgerne skal være skal have døgndækning.
  4. Kommunen har valgt en anden leverandør.
  5. Kommunen har nedlagt plejecentret og dermed også plejeboligen.

Borgerne får den samme nødvendige hjælp, men det læser Ankestyrelsen ikke

Det fremgår af de fremsendte dokumenter fra Hjørring Kommune til Ankestyrelsen, at hjælpen ydes i samme omfang som hidtil, og at der ikke er sket ændringer som følge af kommunens omorganisering. 

Det vil sige, borgerne får den samme pleje og omsorg som hidtil.

Kommunen sikrer fortsat fast personale, men det læser Ankestyrelsen ikke

Af de dokumenter, som NB-Nyt har haft adgang til, fremgår det på ingen måde, at kommunen har fjernet det fast tilknyttede personale i forbindelse med omorganiseringen.

Ankestyrelsen må således enten have draget sine egen konklusion om dette eller tillagt dokumenter, fremsendt af andre parter, som ikke er kommunen bekendt.

Det fremgår af dokumenter, der er fremsendt til  Ankestyrelsen, at der ydes hjælp til beboerne hele døgnet. Det vil sige, der er døgndækning og ikke punktpleje, således som det traditionelt er i en hjemmepleje.

Kommunen har omorganiseret hjælpen og ikke givet den til en anden leverandør

Det fremgår ikke af de dokumenter, som Hjørring har sendt Ankestyrelsen, at kommunen har  valgt en anden leverandør.  Det fremgår derimod, at der er truffet beslutning om at omorganisere således, at det fremadrettet er personale ansat i hjemmeplejen, der yder hjælpen til beboerne. 

Det fremgår ligeledes, at hovedparten af personalet på Havbakken blev ansat i  hjemmeplejen for at sikre kontinuiteten mest muligt.

Det skal her bemærkes, at Ankestyrelsen i sin afgørelse problematiserer, at Hjørring Kommune ikke har vejledt borgerne om mulighed for frit valg, da de nu teknisk set er flyttet ud i egen bolig.

Læs også:
Ankestyrelsens afgørelse i Hjørringsag lægger op til fortolkningsmuligheder

Kommunen har ikke nedlagt plejecenteret, men er i færd med at udfase det

Det fremgår ikke af nogle af de dokumenter, Hjørring Kommune har sendt til Ankestyrelsen, at kommunen har eksekveret nedlæggelsen af plejecenter Havbakken.

Det fremgår alene, at der er truffet beslutning herom, og den samlede mængde dokumenter sendt til Ankestyrelsen viser, at kommunen alene er ved at udfase plejecenteret.

Ankestyrelsen har fejlfortolket faktuelle oplysninger givet af kommunen

Samlet set må man konkludere, at Ankestyrelsen har truffet deres afgørelse uden at læse kommunens dokumenter tilstrækkeligt grundigt.

KL, som også har været involveret i sagen, skriver i et brev til Hjørring Kommune:

”Ankestyrelsen angiver i deres begrundelse, at det ikke fremgår tydeligt af sagens oplysninger, om denne ændring i organisationen af plejepersonalet medfører, at borgeren ikke længere får den bevilgede hjælp til  personlige og praktiske opgaver. KL vurderer, at dette tydeligt fremgår af kommunens genvurdering af sagen.”

Brevet er fremsendt til Ankestyrelsen i december.

Processen fremadrettet

KL mener, at Ankestyrelsen har truffet en afgørelse baseret på faktuelle fejl – og vurderer, at kommunen kan anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen.

“Men det vil vi ikke. Vi forsøger at løse den aktuelle sag ved – over for beboerne og Ankestyrelsen – at dokumentere, at kommunens hjemmepleje kan levere den pasning, pleje og støtte, beboerne hver især har behov for,” siger ældreudvalgsformand Per Møller til DR P4 Nordjylland

Hjørring Kommune vil dermed (endnu engang) beskrive, at den nye organisering af hjælpen i hjemmeplejen kan opfylde de ældres individuelle behov for pasning og pleje døgnet rundt.

Det har ved redaktionens slutning ikke været muligt at få en kommentar fra Ankestyrelsen.