Del artiklen:
Sårbare børn og alle andre borgere skal have den samme høje velfærdsservice lige meget, hvor de bor. Der er for meget ulighed i behandlingen af borgerne i dag, mener Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.
Sårbare børn og alle andre borgere skal have den samme høje velfærdsservice lige meget, hvor de bor. Der er for meget ulighed i behandlingen af borgerne i dag, mener Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. - Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Lad os få en en ny model for udligning, som svarer til det system, vi har på sundhedsområdet. Sådan lyder opfordringen fra Dansk Folkeparti, der vil have et system, der sikrer høj velfærd i kommunerne uanset postnummer.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl, Kommunalordfører, Dansk Folkeparti,

Kommunernes udligning er betegnelsen for det system, der ud fra en række kriterier fordeler penge mellem landets kommuner. Ambitionen har været og er at undgå ulighed, så serviceniveauet i kommunerne bliver mere ensartet. Selve udligningen foretages af Social- og Indenrigsministeriet med afsæt i komplicerede tekniske beregninger, som danner grundlag for omfanget af penge, der skal tildeles kommunerne. 

I de senere år har der været megen kritik af udligningsordningen fra kommuner over hele landet. Der er løbende eksempler på at kommuner skærer ned på servicen på grund af manglende økonomi. Der er også opstået en kamp på tværs af landet, hvor kommuner samler sig i grupper, som søger at dokumentere, at lige netop den gruppe bliver urimeligt behandlet i udligningen.
 Der er ingen tvivl om, at flere og flere kommuner oplever udfordringer med at levere den service, som borgerne forventer. 
  Der er bred enighed om, at der er behov for en nuanceret reform, der tager højde for de mange skævheder og uhensigtsmæssigheder i udligningssystemet. For Dansk Folkeparti er det magtpåliggende, at vi sikrer og tilgodeser de kommuner, der har vanskeligheder ved at få tingene til at hænge sammen. 

Det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr sårbart barn. Skal vi acceptere det? 

Sundhedsministeren har sagt:

“Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.”

Ja, selvfølgelig skal vi knække uligheden siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service – samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv så de også kan bliver over 80 år – uanset hvor i landet de er født.

Hvor stor ulighed vil vi acceptere?

Da man oprettede regionerne var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi – som på sygehusområdet – mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i.

Derfor har vi fra Dansk Folkepartis side også til forhandlingerne om udligningsreform ønsket en diskussion af, hvilket niveau af ulighed vi vil acceptere på tværs af landets kommuner. Mit og DF¨s udgangspunkt er at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Vi er derfor gået til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Følgende blot som eksempel på at der er store forskelle på tværs af landet i kommunernes serviceniveauer. Tager vi serviceniveauet for udsatte børn, så er Allerød placeret på en førsteplads med det højeste serviceniveau på 427 % og Assens i bund med et serviceniveau på 57%.[1]

Karakteristisk er det, at det er kommunerne i hovedstadsområdet, som har det højeste serviceniveau:

null
null

Jeg er fuldstændig klar over, at hvert enkelt eksempel kan problematiseres og nuanceres. Men for mig er det indiskutabelt, at der er alt for store forskelle på kommunernes mulighed for serviceniveau. 

DF’s vision om et nyt udligningssystem
For Dansk Folkeparti nødvendiggør disse uhensigtsmæssigheder og uretfærdige fordelingsmæssige skævheder en revurdering af det danske kommunale udligningssystem. Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at tiden er inde til at anbefale en ny model for udligning. En ny model, som svarer til det system, vi har på sundhedsområdet, hvor vi alle som borgere i Danmark betaler samme skat til dækning af de omkostninger, som regionerne har. Et nyt system skulle derfor medføre følgende elementer:

  • En velfærdsskatteprocent til dækning af de kommunale velfærdsydelser.
  • Den enkelte kommune tildeles et beløb, som giver hver enkelt kommune samme økonomiske mulighed for at give velfærdsydelser til borgerne – uanset om det er plejekrævende eller udfordrede unger eller skolebørn.

For Dansk Folkeparti er ambitionen at sikre et stabilt og retfærdigt nyt udligningssystem, der tilgodeser kommunerne og deres borgere, så borgerne, uanset hvilken kommune man bor i, har samme muligheder med et ensartet, transparent serviceniveau. 

Det er vigtigt at understrege, at Dansk Folkeparti ikke har noget ønske om at tage noget fra bestemte kommuner eller tilgodese specifikke kommuner. Derimod er vores ambition at sikre en mere retfærdig fordeling og med større grad af lighed i serviceniveauet på tværs af landets kommuner. Det skylder vi borgerne i alle landets 98 kommuner.
 Jeg er godt klar over, at vi fra mange sider bliver beskyldt for at skære i det kommunale selvstyre ved at pege på en landsskat. At vi fjerner noget af muligheden for selv at bestemme sit serviceniveau. Dertil er blot at sige, at vi i Dansk Folkeparti mener, at det er afgørende vigtigt at sikre alle borgere i alle postnumre samme høje service både som barn og gammel. Og vi ville med en fælles skat fjerne diskussionen om, at nogen tager noget fra nogen.

Den diskussion hører jeg ingen tage i forhold til regionerne og sundhedsvæsenet, selvom vi jo også på dette område omfordeler for, at en kræftbehandling kan være på samme kvalitet, uanset om det foregår i København eller i Aalborg. 

Med Dansk Folkepartis forslag vil ansvaret for servicen indiskutabelt ligge i den enkelte kommune. Borgerne kan vide, at den lokale kommunalbestyrelse har de samme økonomiske muligheder for at levere en god service, som alle andre kommuner. Derfor vil lokalpolitikerne ikke længere kunne stå og pege fingre ad Christiansborg – nu har de mulighed, rum og frihed til at sikre den bedst mulige service i hver enkelt kommune.

Om skribenten:
Jens Henrik Thulesen Dahl, kommunalordfører for Dansk Folkeparti