Del artiklen:
- Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Flere kommuner har over en bred kam suspenderet den praktiske hjælp og rengøring til de ældre borgere for at reducere smittespredningen, men det må man altså ikke. Det fremgår dels af en ny bekendtgørelse, dels af et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet. Læs her hvordan ny lovgivning fortolkes.

Af Steen Houmark, [email protected]

Det centrale lovgivningsarbejde og kommunernes udmøntning af diverse tiltag i forbindelse med coronaudbruddet er ikke i takt. Mange kommuner har ganske enkelt været tidligere ude med beslutninger, som den endelige lovgivning ikke giver mulighed for.

Den nye nødretsbekendtgørelse med det mundrette navn: Bekendtgørelse begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019, trådte først i kraft i sidste uge, nemlig onsdag d. 18. marts.

Men inden da havde flere kommuner annonceret, at de suspenderer rengøringen af hensyn til smitterisikoen, men det er der egentlig ikke helm til i loven. 

Blandt andet har man i Aarhus været ude ret tidligt og melde ud at man suspenderede rengøringen af på grund af risiko for smittespredning. Her sagde direktøren for Sundhed & Omsorg Hosea Dutshcke blandt andet i en pressemeddelelse.

”Vores medarbejdere kommer hos utroligt mange borgere og kan på den måde enten let blive smittet eller bære smitte med sig, som kan påvirke ældre borgere.” 

 

Læs også:
Kommuner skærer i rengøring hos ældre for at mindske smitterisiko

Af bekendtgørelsens formål (§1) fremgår det tydeligt, at det handler om at skabe grundlag for tilstrækkelig personalekapacitet i det der bl.a. står

” Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at der på det regionale og kommunale sundheds- og socialområde kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom.”

Bekendtgørelsens bemyndigelse til at aflyse hjemmehjælp handler altså ikke om smittespredning, men om kommunernes mulighed for at kapacitetsopbygge under coronaudbruddet.

Kommunerne kan ikke suspendere rengøring over en bred kam

I bekendtgørelsens § 9 står der blandt andet om kommunernes mulighed for at aflyse/reducere og ikke suspendere rengøring og praktisk hjælp:

”Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at fravige trufne afgørelser efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86. Med fravige forstås, at kommunalbestyrelsen midlertidigt kan foretage hel eller delvis reduktion af ydelser, tilskud m.v., som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens §§ 83….”

§83 er kendt som hjemmehjælpsparagraffen i serviceloven.

Af sundheds- og ældreministeriets fortolknings notat, som OPS-Indsigt har fået adgang til, fremgår det, at det er afgørende, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og ressourcer forud for en beslutning om at reducere hjælpen helt eller delvist.

Kommunen skal foretage en individuel vurdering

I vurderingen af om den ældres hjemmehjælp skal aflyses er kommunen forpligtet til at foretage en afvejning af, hvilke sundheds- og sikkerhedsmæssige risici der vil være forbundet med aflysningen/reduktionen af hjælpen.

Man kan altså ikke sidde på et rådhus eller i disse corona-tider i hjemmekontoret og trykke på en knap og så reducere eller fjerne eksempelvis rengøring. Den kommunale myndighed kan altså kun reducere i hjælpen, hvis den træffer en individuel afgørelse.

Ministeriet udpeger desuden at kommunes visitation i sin konkrete vurdering af den enkelte borger, skal vurdere om borgeren har mulighed for at få de aflyste opgaver løst via netværk eller frivillige.

Hvordan foretage en individuel vurdering under coronaudbruddet?

Det at foretage en konkret individuel vurdering af borgeren er et normalt krav i serviceloven. Her foretages en afgørelse normalt efter to modeller 1) at visitator har besøgt borgeren eller 2) at visitator på basis af informationer myndigheden har i forvejen eller får levere af to kanaler. Leverandøren, der kommer oftere i borgerens hjem eller borgeren selv.

Under coronaudbruddet må vi forvente, at den konkrete afgørelse om reducering af hjælp sker efter det sidste princip og i bredt omfang med inddragelse af leverandørens viden.

Det fremgår desuden af ministeriets fortolkning, at hvis kommunen træffer beslutning om at reducere i hjælpen, bør det angives for hvilken periode, beslutningen forventes at gælde, så både borgeren og eventuelle pårørende har noget at forholde sig til.

Borgerne har ikke krav på en skriftlig afgørelse, men den skal dokumenteres i systemet

Det fremgår af så vel ministeriets fortolkningsnotat som bekendtgørelsen, at der ikke er krav om, at der træffes skriftlige, begrundede afgørelser om ændringer i borgerens hjælp.

Kommunerne har dog en forpligtigelse til at informere borgerne direkte og individuelt, herunder om baggrunden for den, som altså ikke handler om smitte, men om en kommunal kapacitetsopbygning.

Bekendtgørelsens § 12 sikre desuden at myndigheden skal kunne dokumentere afgørelse og information.

På den led fastholdes en del af det kendte dokumentations bureaukrati.

Kommunerne skal anvende den personalekapacitet, der frigøres ved at reduceret hjælpen

Af Sundheds- og Ældreministeriets fortolkningsnotat fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal anvende den pleje- og personalemæssige kapacitet, der frigøres hos så vel de kommunale som private leverandører til at sikre hjælp til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte behov.

Det betyder, at man som kommune ikke bare kan reducere i rengøringshjælpen og sender medarbejderne hjem på afspadsering, men at man rent faktisk skal have de frigjorte medarbejdere stående i et beredskab, hvad enten de er ansat hos en kommunal eller privat leverandør.

Der henvises i denne sammenhæng til artikel på OPS-Indsigt om de særlige forhold vedrørende frit valg af leverandør og de private leverandørers plads i kommunernes beredskab.

Læs også:
Kommunerne skal anvende frigjort kapacitet hos private leverandører

Det bemærkes afslutningsvis at bekendtgørelsen er udstyret med en såkaldt solnedgangsklausul, hvilket betyder at den ophæves med udgangen af 2020. 

Link til bekendtgørelsen