Del artiklen:

Der er meget store forskelle kommunerne imellem på, hvor stor en andel af de ældre der bor i plejebolig. Se andele for din kommune her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Andelen af ældre, som bor i en plejebolig svinger dramatisk i de danske kommuner. I nogle kommuner er det under to procent af de 75-84 årige, der bor i en plejebolig, mens det i enkelte kommuner er over fem procent. Forskellen er endnu større i de ældre aldersgrupper.

Det viser de nyeste tal for antallet af ældre i plejeboliger, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag.

Årsagen til de store forskelle er ikke bare forskelle i helbredstilstanden blandt de ældre og lokale forskelle i brugen af plejeboliger i modsætning til omfattende pleje i eget hjem. I nogle tilfælde er de bagvedliggende tal så små, at alene få dødsfald og aldring kan rykke på tallene fra det ene år til det andet.

Rettelse, 24/11 klokken 15:20:
Det fremgik tidligere af underrubrikken, at det var blandt de +90 årige, at Vallensbæk og København havde henholdvis fire procent og 17,3 procent i plejeboliger. Her var i stedet – som kortet angiver – tale om de 85-89 årige.

Sådan har vi gjort:

Vi har i tabel “RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart” i Statistikbanken taget antallet af ældre i følgende kategorier: Plejehjem, Beskyttede boliger, plejeboliger fortrinsvis til ældre, plejeboliger til fortrinsvis fysisk/psykisk handicappede samt i friplejeboliger og sammenholdt med antallet af borgere i aldersgruppen for henholdsvis 2010, 2019 og 2020.

Vi har herefter beregnet andelen i de enkelte aldersgruppe for hvert år samt ændringen i procentpoint mellem de enkelte år.

Bemærk: Danmarks Statistik advarer om, at der for enkelte kommuner kan være udsving på grund af fejl i data fra kommunerne.

“Nogle kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år og opgørelsen er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Antal boliger og antal indskrevne kan ikke uden videre sammenlignes, da antal boliger omfatter boliger kommunen driver eller har aftale med, mens antal indskrevne er de beboere kommunen visiterer til.”